ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

в «Anti-Age boutique LYS ROYAL»

         Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Гринчук Ольга Іванівна, РНОКПП: 3165614589,  адреса проведення підприємницької діяльності: м. Київ, вул. Є.Чавдар, 1, яка на законних підставах використовує знак для товарів та послуг (торговельну марку) «Anti-age Boutique LYS ROYAL» (надалі по тексту – «Anti-age Boutique LYS ROYAL» або «Клініка») з одного боку і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Клієнт), з іншого боку, разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією «Anti-age Boutique LYS ROYAL», укласти з будь-яким Клієнтом Договір про надання Послуг.

При записі на Послугу та оплаті Послуг «Anti-age Boutique LYS ROYAL», Клієнти приймають умови цього Договору про нижченаведене.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом підтвердження свого візиту до Клініки за отриманням послуги в порядку, визначеному п. 6.6 цього Договору.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

— факт надання усної згоди Клієнтом на послугу адміністратору «Anti-age Boutique LYS ROYAL» при здійсненні запису в телефонному режимі.

— факт надання згоди Клієнтом на послугу текстовим повідомленням засобом мобільного зв’язку або будь-яким месенджером адміністратору «Anti-age Boutique LYS ROYAL» за зазначеними на сайті Клініки контактними номерами телефонів.

1.5. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

1.6. Якщо Клієнт не згоден з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

1.7. «Anti-age Boutique LYS ROYAL» володіє електронною базою даних, яка зберігає інформацію про Клієнтів, історію їх записів.

1.8. Акцептуванням даного Договору Клієнт надає згоду «Anti-age Boutique LYS ROYAL» на обробку його персональних даних та включення таких даних до клієнтської бази «Anti-age Boutique LYS ROYAL».  Право визначення обсягу обробки та зберігання персональних даних Клієнт надає  «Anti-age Boutique LYS ROYAL». Включення персональних даних Клієнта до клієнтської бази Клініки відбувається в момент укладення цього Договору. Акцептуванням даного Договору Клієнт засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права,  визначені у  законі України «Про захист персональних даних»,  про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

  1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://lysroyal.com.ua/.

«Акцепт» – надання Клієнтом повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг які надає Anti-age Boutique (а саме косметологічні послуги, апаратні чи ін’єкційні послуги, масажі та послуги естетики тіла).

«Клієнт» – будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала даний Договір.

«Anti-age Boutique LYS ROYAL» – знак для товарів та послуг (торгівельна марка), яка використовується   на законних підставах фізичною особою-підприємцем Гринчук О. І., що надає послуги за цим Договором.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. «Anti-age Boutique LYS ROYAL»  зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту Послуги (а саме косметологічні послуги, апаратні чи ін’єкційні послуги, масажі та послуги естетики тіла), повний та детальний перелік яких вказаний на сайті https://lysroyal.com.ua/, а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Клієнт та «Anti-age Boutique LYS ROYAL» підтверджують, що цей Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. «Anti-age Boutique LYS ROYAL» підтверджує, що має право на здійснення такої діяльності у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ «Anti-age Boutique LYS ROYAL»

4.1. «Anti-age Boutique LYS ROYAL» зобов’язаний:

— виконувати умови цього Договору;

— надати Клієнту Послуги належної якості;

— об’єктивно інформувати Клієнта про Послуги та умови їх надання.

4.2. «Anti-age Boutique LYS ROYAL» має право:

— в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору;

— інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1.Клієнт зобов’язаний:

— перед акцептуванням даного Договору уважно ознайомитись з інформацією про Послуги яка розміщена на сайті «Anti-age Boutique LYS ROYAL»: https://lysroyal.com.ua/, в тому числі з діючими ціновими пропозиціями на кожну Послугу.

— своєчасно оплатити і отримати Послугу на умовах цього Договору;

5.2. Клієнт має право:

— оформити запис на Послугу на сторінці Веб-сайту «Anti-age Boutique LYS ROYAL»: https://lysroyal.com.ua/ або через соціальні мережі Facebook, Instagram, або в телефонному режимі.

— вимагати від  «Anti-age Boutique LYS ROYAL» надання Послуг належної якості відповідно до умов цього Договору;

— інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

  1. ЗАПИС НА ПОСЛУГУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ВІДМІНА ЗАПИСУ

6.1. Клієнт може здійснити запис на Послугу «Anti-age Boutique LYS ROYAL» на конкретну дату та час на сайті: https://lysroyal.com.ua/ шляхом особистого запиту,  по телефону або за допомогою будь-якого іншого засобу зв’язку.

6.2. В момент запису на послугу «Anti-age Boutique LYS ROYAL» Клієнт зобов’язується зазначити:

6.2.1. Свої прізвище ім’я та по-батькові;

6.2.2. Свій актуальний номер мобільного телефону;

6.2.3. Достовірну інформацію про стан свого здоров’я та прийом ліків чи інших препаратів, наявність імплантів, попередньо здійснювані процедури. Клієнт зобов’язаний довести до відома «Anti-age Boutique LYS ROYAL» до моменту надання Послуги за даним Договором всю інформацію, що надасть можливість спеціалістам Клініки об’єктивно виявити можливі протипоказання до споживання окремих видів Послуг, включаючи але не обмежуючись: наявність різного роду захворювань (в тому числі хронічних), наявність стану вагітності та його строку, інших обставин стану здоров’я Клієнта тощо. В разі ненадання такої інформації Клініки до моменту надання Послуги Клієнту за цим Договором, Клієнт несе одноосібну відповідальність за зміну стану здоров’я та / або настання летального випадку через, включаючи, але не обмежуючись: алергічні реакції Клієнта, небезпечні взаємодії препаратів, які приймає Клієнт з компонентами, що застосовуються при наданні Послуг, забороною певних процедур у зв’язку із наявністю у Клієнта імплантів або застережень у зв’язку із станом здоров’я тощо.

Всю зазначену в цьому пункті інформацію Клієнт зобов’язаний викласти в письмовій формі шляхом заповнення Анкети, що надається Клінікою кожному Клієнту до початку надання Послуги. Відсутність в Анкеті, підписаній Клієнтом, інформації про стан здоров’я, що спричинила вищезазначені шкідливі наслідки для здоров’я Клієнта, є фактом, що підтверджує порушення Клієнтом умов п. п. 6.2.3. даного Договору та підставою для звільнення Клініки від відповідальності перед Клієнтом за спричинені Послугою шкідливі наслідки.

6.2.4. Іншу інформацію про себе та про засоби зв’язку, які дозволять ідентифікувати Клієнта та зв’язатися з ним з метою підтвердження запису та/або інших даних/інформації, що необхідні для якісного надання послуг «Anti-age Boutique LYS ROYAL».

6.3. Клієнт зобов’язаний здійснити передплату за обрану ним послугу в розмірі 100% (сто відсотків) від її вартості, що зазначена на сайті «Anti-age Boutique LYS ROYAL», не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до візиту, в таких випадках:

6.3.1. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював запис на послугу «Anti-age Boutique LYS ROYAL», але в установлені дату та час не з’явився для отримання послуги та/або завчасно (за 24 години) не повідомив про відмову від запису або про перенесення запису на інший час/дату;

6.3.2. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював записи на послугу «Anti-age Boutique LYS ROYAL», але несвоєчасно (менше, ніж за 24 години) переносив дату та час надання послуги;

6.3.3. У випадку проведення «Anti-age Boutique LYS ROYAL» будь-яких акцій та/або заходів;

6.3.4. У випадку, коли Клієнт здійснює запис на Послугу день у день, починаючи з 9:00 поточного дня і не пізніше, ніж за 2 години до планованого часу запису, Клієнт отримує право отримати Послугу зі знижкою 20% за умови 100% передплати без можливості зміни часу здійснення Послуги чи повернення передплати у разі відміни візиту. У разі відміни візиту або зміни часу, 100 % передплати Клієнту не повертається. Передбачена даним пунктом знижка не розповсюджується на діючі акційні пропозиції Клініки.

6.3.5. У випадку, якщо Клієнт зобов’язався або був зобов’язаний здійснити передплату відповідно до цього пункту, але не здійснив її не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до моменту надання послуги, запис Клієнта на надання послуги скасовується автоматично, без попередження Клієнта про таке скасування. В такому разі Сторони погодилися вважати відсутність оплати за Послугу рівнозначним рішенню Клієнта про відмову від замовленої послуги.

6.4. Щоб уникнути накладок записів Клієнтів на послуги «Anti-age Boutique LYS ROYAL» вносить в електронний календар «Anti-age Boutique LYS ROYAL» всі записи на послуги, зроблені Клієнтами будь-яким способом. У разі виникнення накладок «Anti-age Boutique LYS ROYAL» самостійно здійснює дзвінок Клієнту для уточнення часу та дати запису на послугу і вносить запис в електронний календар «Anti-age Boutique LYS ROYAL».

6.5. У разі якщо Клієнт бажає змінити або скасувати запис на послугу «Anti-age Boutique LYS ROYAL» після отримання ним підтвердження, Клієнт може це зробити шляхом повідомлення адміністратора «Anti-age Boutique LYS ROYAL» за номером телефону: +38-096-784-28-48, але не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до часу надання послуги.

6.6. Підтвердження запису напередодні візиту:

6.6.1. Клієнт зобов’язаний в день (не пізніше 16 години 00 хвилин), який передує дню візиту, підтвердити свій запис:

— шляхом надання відповіді на телефонний дзвінок «Anti-age Boutique LYS ROYAL»  або

— шляхом надання відповіді на текстове повідомлення «Anti-age Boutique LYS ROYAL», яке надсилається на будь-який з месенджерів, яким користується Клієнт.

6.6.2. У випадку, якщо Клієнт не відповідає на телефонний дзвінок/телефонні дзвінки від «Anti-age Boutique LYS ROYAL» або не підтверджує про свій намір відвідати «Anti-age Boutique LYS ROYAL» шляхом відповіді на текстове повідомлення, яке надіслане на будь який з месенджерів, яким користується Клієнт, вважається, що Клієнт анулював свій запис до «Anti-age Boutique LYS ROYAL». В такому разі запис скасовується, а Клієнт має право записатися на послуги «Anti-age Boutique LYS ROYAL» на будь-які інші вільні дату та час, які будуть запропоновані «Anti-age Boutique LYS ROYAL» лише за попередньої передплати, що визначено п.6.3. цього Договору.

6.6.3. У випадку, якщо «Anti-age Boutique LYS ROYAL» до 15 години 30 хвилин дня, який передує дню запису Клієнта до «Anti-age Boutique LYS ROYAL», не здійснював телефонний дзвінок/телефонні дзвінки або не надсилав Клієнту текстове повідомлення на будь який з месенджерів, яким користується Клієнт, запис не скасовується та залишається дійсним.

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається «Anti-age Boutique LYS ROYAL» та зазначається на сторінці Веб-сайту https://lysroyal.com.ua/.

7.2. Клієнт оплачує Послуги «Anti-age Boutique LYS ROYAL» на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Послуг здійснюється:

7.3.1. шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП Гринчук О. І. (РНОКПП: 3165614589), реквізити якого надсилаються Клієнту текстовим повідомленням від Адміністратора Клініки після здійснення ним акцепту даного Договора.

7.3.2. шляхом сплати готівкових коштів Адміністратору «Anti-age Boutique LYS ROYAL».

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП Гринчук О. І. або моментом передання готівкових коштів адміністратору Клініки.

7.5. Ціна на кожну Послугу Клініки, зазначена на сайті https://lysroyal.com.ua/, в обов’язковому порядку додатково узгоджується Клієнтом з адміністратором Клініки під час акцепту даного Договору та є дійсною для Клієнта в момент здійснення ним акцепту даного Договору. У випадку зміни ціни на Послугу на сайті Клініки станом на день надання послуги Клієнта, акцептована ним цінова пропозиція є незмінною і Послуга надається такому Клієнту за ціною, станом на дату акцепту Клієнтом даного Договору. Клініка має право змінити ціну на послугу після акцепту Клієнтом пропозиції лише у випадку, якщо представник Клініки направив письмове повідомлення Клієнту про зміну ціни не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дні до дня візиту Клієнта.

7.6. Ціни на Послуги змінюються Клінікою в односторонньому порядку та оприлюднюються на сайті https://lysroyal.com.ua/.

7.7. У випадку ненадання Послуг Клієнту з вини Клініки, в тому числі з незалежних від волі Клініки причин (відсутність електроенергії, несправність обладнання, хвороба працівників, проблеми з водопостачанням, інші проблеми комунального характеру, форс-мажорні обставини тощо), Клієнт має право або на повернення сплачених ним коштів в повному обсязі, або перенесення запису на Послугу на іншу узгоджену сторонами дату. Право вибору між поверненням коштів або перенесенням запису на іншу дату належить Клієнту.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4. Клієнт несе відповідальність за надання невірної, неточної або неповної інформації при оформленні запису на послугу в «Anti-age Boutique LYS ROYAL». У разі якщо Клієнт надає невірну інформацію або у «Anti-age Boutique LYS ROYAL» є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або неточна, «Anti-age Boutique LYS ROYAL» має право відмовити йому в наданні Послуги.

8.5. Ціни на послуги, що надаються «Anti-age Boutique LYS ROYAL» зазначені на сайті «Anti-age Boutique LYS ROYAL», можуть змінюватися Клінікою в односторонньому порядку і підлягають уточненню Клієнтом під час акцепту даного Договору. У випадку непорозумінь між Клієнтом та Клінікою з приводу ціни на Послугу, достовірною та погодженою сторонами вважається ціна, розміщена на сайті «Anti-age Boutique LYS ROYAL», станом на день акцепту Клієнтом даного Договору. Клініка не несе будь-якої відповідальності за будь-які наслідки і збитки, що виникли у Клієнта у зв’язку із зміною ціни, оприлюдненої для ознайомлення на сайті Клініки у визначеному даним договором порядку.

8.6. Клієнт приймає, розуміє та повністю погоджується з тим, що у передбачених п. 6.3. даного договору випадках скасування ним запису до Клініки пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на послугу або у випадку відсутності Клієнта протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин після настання часу запису на послугу, перерахований або сплачений готівкою ним розмір передплати не повертається, а зараховується «Anti-age Boutique LYS ROYAL» в якості упущеної вигоди або «Anti-age Boutique LYS ROYAL» має право надати послуги/послугу в меншому обсязі.  При цьому вибір між зарахуванням передплати в якості упущеної вигоди та відмовою в наданні послуги/послуг або надання послуги в меншому обсязі є безумовним правом «Anti-age Boutique LYS ROYAL», з чим Клієнт беззаперечно погоджується.

8.7. «Anti-age Boutique LYS ROYAL» не несе відповідальність за невідповідність результатів будь-яких наданих Послуг невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Клієнта, а також не приймає до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних  мотиваційних критеріях. В разі невмотивованих тверджень що носять характер наклепу, прямих образ на адресу Клініки, в тому числі в претензії, позові, інших документах, поданих Клієнтом, Клініка має право на захист своїх честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків з використанням в тому числі вищевказаних документів як доказової бази у суді.

  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Клієнтом та укладеним за місцезнаходженням «Anti-age Boutique LYS ROYAL» з дати акцептування.

9.2. «Anti-age Boutique LYS ROYAL» самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами.

9.3. «Anti-age Boutique LYS ROYAL» має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за цим Договором. При цьому «Anti-age Boutique LYS ROYAL» гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Клініки поточна редакція тексту цього Договору, є дійсною.

Заказать звонок
+
Жду звонка!